הנני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי בטופס הרישום לשנה"ל תשפ"א נכונים ומלאים.
במידה ואעבור דירה בכל זמן שהוא במהלך שנת הלימודים, אדווח על כך לרשות.
 
אני מסכים/מה בזאת כי הרשות תהיה רשאית לבדוק ולאמת את הנתונים בכל דרך שתמצא לנכון.
 
ידוע לי כי דווח כוזב על כתובת בעת הרישום מהווה עבירה פלילית ובמקרה של אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים הקבוע של התלמיד, תהיה הרשות רשאית לבטל את הרישום לאלתר!
בנוסף, הרשות תמצא את כל הדרכים החוקיות המסורות בידיה כנגד ההורים

שם פרטי ושם משפחה

Browser not supported